Privatumo politika

Rūpindamiesi savo klientų privatumu ir asmens duomenų apsauga mes, UAB „Klevas Telematics“ (toliau – mes arba Klevas Telematics), siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų asmens duomenų tvarkymą bei išsamiai informuoti mūsų klientus (toliau – Jūs arba Klientai) apie jų asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Šioje Privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jus supažindiname su pagrindine informacija apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų duomenis, kai Jūs naudojatės eKlevas mobiliąja aplikacija ar prisijungiate prie svetainės https://www.eklevas.lt .

Prašome Jūsų išsamiai susipažinti su šia Privatumo politika. Jeigu turėtumėte klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami kreipkitės į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais būdais.

Šios Privatumo politikos nuostatos gali būti koreguojamos mūsų nuožiūra. Tokiu atveju informuosime Jus apie Privatumo politikos pasikeitimus iš anksto bei viešai paskelbsime naująją Privatumo politikos redakciją.
Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir / ar paslaugas, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną ar kt.) naudojate.

Jūsų asmens duomenų valdytojas

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra „Klevas telematics“, UAB, juridinio asmens kodas 303167153, buveinės adresas Kairiūkščio g. 52-26, LT-08409 Vilnius.

Įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno Kliento privatumą bei tvarkyti Jūsų duomenis vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga, įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais.

Kokiu tikslu renkami (tvarkomi) Jūsų asmens duomenys?

Norėdami naudotis paslaugomis, savo telefone turite įsidiegti eKlevas mobiliąją aplikaciją. Klientui pradėjus naudotis eKlevas mobiliąja aplikacija, tvarkysime Kliento asmens duomenis siekiant įvertinti Kliento vairavimo įpročius ir nustatyti Kliento individualų vairavimo balą bei suteikti Klientui kitas naudingas su vairavimo įpročiais susijusias funkcijas. Kliento individualus vairavimo balas priklausys nuo Kliento vairavimo įpročių, t. y jeigu Klientas vairuoja agresyviai, nesilaiko KET ir kelionės metu kalbasi telefonu, tai Kliento individualus vairavimo balas bus mažas, o jeigu Klientas vairuoja atsakingai, laikosi KET bei kelionės metu nesikalba telefonu, tai Kliento individualus vairavimo balas bus aukštas. Atsižvelgiant į Kliento individualų vairavimo balą eKlevas mobiliojoje aplikacijoje Klientui bus pateikiami įvairūs bendro pobūdžio patarimai (pvz., kaip elgtis, kad Kliento individualus vairavimo balas didėtų ir kt.).

Jūsų asmens duomenys taip pat bus tvarkomi siekiant pateikti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus naudojant eKlevas mobiliąją aplikaciją. Tokie rinkodaros pasiūlymai bus teikiami tik gavus Jūsų aiškų ir nedviprasmišką sutikimą.

Mes taip pat tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai susisiekiate su mumis per eKlevas mobiliąją aplikaciją, el. paštu, pateikiate užklausas (paklausimus, skundus ar prašymus) mūsų internetinėje svetainėje, socialinių tinklų paskyrose ar bet kuriuo kitu būdu. Kartu su Jūsų užklausa gautus asmens duomenis mes tvarkysime siekdami tinkamai administruoti užklausas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, vykdyti teisinius reikalavimus.

Teisinis Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Norėdami naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, Jūs privalėsite užsiregistruoti eKlevas mobiliojoje aplikacijoje. Atsižvelgiant į tai, mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis paslaugų teikimo tikslu, su Jumis sudarytos sutarties pagrindu.

Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi iš Jūsų gauto sutikimo pagrindu (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu). Jums sutikus dėl tiesioginės rinkodaros, galėsite gauti Klevas telematics naujienlaiškius apie naujas paslaugas, eKlevas mobiliosios programėles atnaujinimus ir funkcijas ir kt. Šis sutikimas turi būti savanoriškas, aiškiai išreikštas bei suprantamai išdėstytas. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas paspaudus tam skirtą nuorodą siunčiamų naujienlaiškių apačioje arba raštu (pvz., el. paštu) informuojant UAB „Klevas Telematics”.

Kartu su Jūsų užklausa gautus asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, t. y. Jums aktyviais veiksmais kreipiantis į mus. Kai Jūsų užklausoje pateikti duomenys yra reikalingi tam, kad galėtume ginti savo ar kitų asmenų pažeistas teises ir teisėtus interesus – šie duomenys gali būti tvarkomi atitinkamai mūsų ar kitų asmenų teisėto intereso pagrindu.

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

 1. Prašydami Jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, renkame šiuos Jūsų duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą. Šie duomenys bei Jūsų sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros yra saugomi 5 metus.
 2. Kai sukuriate savo asmeninę paskyrą eKlevas mobiliojoje aplikacijoje, mes renkame ir saugome Jūsų asmens duomenis, kuriuos privaloma nurodyti eKlevas mobiliojoje aplikacijoje: el. paštą ir įrenginio IMEI numerį. Taip pat tvarkome Jūsų asmens duomenis, kurie nėra privalomi mūsų paslaugų teikimui, bet kuriuos Jūs savanoriškai nurodėte eKlevas mobiliojoje aplikacijoje: vardą pavardę, el. paštą, telefono numerį, vairavimo stažą. Šie duomenys yra saugomi 3 metus.
 3. Kai pradedate naudoti eKlevas mobiliąją aplikaciją, mes renkame Jūsų vairavimo įpročių vertinimui reikalingus biometrinius duomenis: buvimo vietą tik išmaniojo telefono judėjimo metu, važiavimo greitį, aukštį virš jūros lygio, važiavimo kryptį, pokalbio telefonu laiką ir tipą. Taip pat yra fiksuojami įvykiai susiję su pokalbiais: įeinantys skambučiai, pačio kliento skambinimas, skambėjimas (laukimas), pradžia, pabaiga. Šie duomenys yra saugomi 3 metus.
 4. Kai susisiekiate su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytais būdais, pateikiate užklausas (paklausimus, skundus ir / ar prašymus) mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. paštą ir kt.) ir kitus duomenis, kuriuos Jūs nurodote kreipdamiesi į mus ir / ar pateikdami mums užklausas. Šie duomenys yra saugomi iki 3 metų, priklausomai nuo gautų asmens duomenų pobūdžio bei kitų aplinkybių.

Atkreipiame dėmesį, jog visų šių duomenų tvarkymas yra reikalingas pilnaverčiam mūsų paslaugų teikimui. Negavę minėtų duomenų (ar dalies jų), neturėsime galimybės tinkamai įvertinti Jūsų vairavimo įpročių bei pateikti Jūsų individualaus vairavimo balo.

Tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį terminą – tiek, kiek tai yra reikalinga mūsų ar kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų gynybai, tinkamam užklausų administravimui, skundo nagrinėjimui ar ginčo sprendimui, taip pat kitais teisės aktuose nurodytais atvejais.

Ar taikome automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą?

Teikdami savo paslaugas ir vertindami savo Klientų vairavimo įpročius, pasitelkiame profiliavimą. Profiliavimas yra toks automatizuotas asmens duomenų tvarkymo būdas, kurio pagalba siekiama įvertinti tam tikras Kliento asmenines savybes, įpročius ir taip išanalizuoti bei prognozuoti, pvz., kliento vairavimo įpročių rizikingumą.
Profiliavimą pasitelkiame analizei, susijusiai su mūsų paslaugų teikimu, atlikti, automatizuotu būdu vertinant Jūsų vairavimo įpročius, suteikiant Jums individualų vairavimo balą.
Automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą, yra reikalingas tinkamam paslaugų teikimui ir susitarimų vykdymui: tai padeda užtikrinti, kad su mūsų paslaugomis susiję sprendimai būtų priimami operatyviai, sąžiningai, veiksmingai ir teisingai pagal mūsų turimą informaciją.
Jūs turite teisę bet kada atšaukti duotą savo sutikimą dėl profiliavimo. Taip pat turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo poziciją, gauti sprendimo, priimto atlikus šį vertinimą, detalesnį paaiškinimą, teisę reikalauti sprendimo peržiūrėjimo ir teisę ginčyti tą sprendimą. Minėtas savo teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais būdais.

Kam teikiame Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenų tvarkymui galime pasitelkti tam tikrus paslaugų teikėjus, t. y. duomenų tvarkytojus. Tai gali būti duomenų saugojimo bei ryšio paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios ir palaikančios įmonės, naujienlaiškių siuntimo paslaugą teikiančios bei veiklos internete analizę atliekančios įmonės ar kiti paslaugų teikėjai. Šiems mūsų pasitelktiems duomenų tvarkytojams Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami tik tuomet ir tik tokiu mastu, kuomet ir kiek tai yra būtina atitinkamų šių duomenų tvarkytojų paslaugų teikimui.

Mes užtikriname, kad Jūsų perduotų asmens duomenų tvarkytojai vadovautųsi Klevas Telematics pateiktais nurodymais ir asmens duomenų tvarkymo instrukcijomis, bei įgyvendintų tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo arba nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo apsaugoti.

Pagaliau, vykdydama teisės aktų reikalavimus, teisėtus kompetentingų institucijų nurodymus ar esant kitam teisėtam pagrindui mes galime perduoti tam tikrus savo klientų asmens duomenis tretiesiems asmenims, pvz., bylą nagrinėjančiam teismui, teisines ar audito paslaugas teikiantiems asmenims.

Duomenų perdavimas trečiosioms valstybėms

Įprastai savo veikloje klientų asmens duomenų neperduodame už Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų. Vis dėl to, vykdant veiklą atskirais atvejais kliento asmens duomenis tam tikra apimtimi gali tekti perduoti duomenų gavėjui, esančiam už EEE ribų (pvz., jei mūsų paslaugų teikėjas būtų įsikūręs ne EEE valstybėje narėje). Pastaruoju atveju siekiame užtikrinti, kad būtų įgyvendintos tokiam duomenų perdavimui būtinos saugumo priemonės (pvz., duomenų gavėjas yra valstybėje, kuri Europos Komisijos pripažinta kaip tinkamai užtikrinanti pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą; su duomenų gavėju sudaroma sutartis pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas ir kt.).

Kas yra slapukai?

Slapukai (angl. cookies) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės patalpina jas naršančių vartotojų kompiuteriuose arba kituose įrenginiuose. Priklausomai nuo naršyklės, ši informacija talpinama arba nedideliuose atskiruose failuose arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukai gali būti teikiami, tik jei tą leidžia Jūsų įrenginio nustatymai.

Slapukų naudojimas svetainėje https://www.eklevas.lt/

Svetainėje slapukai naudojami tam, kad būtų nustatyta, ar asmenys iš Jūsų įrenginio jau lankėsi Klevas Telematics svetainėse, atliktiems veiksmams (pvz., svetainės kalbos pasirinkimas) įsiminti, Jums aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti.

Savo duotą sutikimą bet kada galite atšaukti pakeitę savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba išjungti (įjungti) juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norėdami nustatyti reikiamas (norimas) slapukų parinktis, naudokitės interneto naršyklių pagalbos funkcijomis. Informaciją, kaip tą padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose.

Klevas Telematics svetainėje naudojami slapukai:

SlapukasAprašymas/naudojimo tikslasSukūrimo momentasGaliojimo laikas
grav-site-1112b32Sesijos identifikavimo slapukas.Klientui pasilankius interneto svetainėjeIki sesijos pabaigos
_ga_51S2EF54HSGoogle Analytics – saugo informaciją apie kiekvieno interneto svetainės vartotojo apsilankymų skaičių.Klientui pasilankius interneto svetainėje730 dienų
_gaGoogle Analytics – saugo informaciją apie kiekvieno interneto svetainės vartotojo apsilankymų skaičių.Klientui pasilankius interneto svetainėje730 dienų


Kokios yra Jūsų teisės?

 • Jūs turite teisę:
  susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi. Turite teisę gauti patvirtinimą, jog tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis bei kita su tuo susijusia informacija;
 • reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis. Jei manote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neteisingi, turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti;
 • reikalauti ištrinti savo asmens duomenis. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (pvz., kai manote, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), turite teisę prašyti, kad ištrintume Jūsų asmens duomenis;
 • reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (pvz., kai manote, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą ir kt.), turite teisę prašyti, kad apribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma. Duomenis, kuriuos tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, turite teisę gauti įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu bei turite teisę prašyti juos perkelti kitam duomenų valdytojui;
 • nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei tokie asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu. Jeigu asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu, galite nesutikti su tokiu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, išskyrus atvejus teisės aktuose numatytus atvejus (pvz., kai yra teisėtų priežasčių tokiam duomenų tvarkymui ir kt.);
 • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui (kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu). Atšaukus Jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas;

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Šios duomenų subjektų teisės įgyvendinamos, jeigu yra tenkinami visi BDAR ir kitose teisės aktuose numatyti reikalavimai. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis, Jūs galite kreiptis į mus žodžiu arba raštu – pateikdami laisvos formos prašymą asmeniškai mūsų buveinėje, paštu ar elektroninėmis priemonėmis žemiau nurodytais kontaktiniais duomenimis:

Mūsų kontaktiniai duomenis: „Klevas Telematics“, UAB, juridinio asmens kodas 303167153, buveinės adresas Kairiūkščio g. 52-26, LT-08409 Vilnius., tel. +370 608 97758, el. pašto adresas info@eklevas.lt.

Jeigu kreipiatės žodžiu ar prašymą pateikiate raštu asmeniškai, Jūs turite patvirtinti savo tapatybę pateikdami asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarę, savo teisių negalėsite įgyvendinti.

Teikdami prašymą elektroninėmis priemonėmis, jį turite pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Taip pat įsitikinkite, kad prašyme būtų nurodyti Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas ar kt. kontaktiniai duomenys, kuriais pageidaujate gauti atsakymą, pvz., el. paštas, ir pan.).

Kam Jūs galite pateikti skundą?

Nesutikdami su mūsų atsakymu į Jūsų kreipimąsi,  mūsų veiksmus (neveikimą) galite skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičius g. 6, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt), taip pat Vilniaus miesto apylinkės teismui (Laisvės pr. 79A, Vilnius, el. paštas vilniaus.apylinkes@teismas.lt, interneto svetainė vilniausmiesto.teismas.lt).
Visgi, prieš oficialų kreipimąsi į priežiūros instituciją rekomenduojame Jums susisiekti aukščiau nurodytais kontaktais, kad būtų rastas tinkamas ir efektyvus atsiradusios problemos sprendimas.

Shopping Cart